Özbaşdak düzülip bilinýän Pvc köpükli listler

Gysga düşündiriş:

Öý şkaflary, ekran şkaflary, hammam şkaflary, gapylar we Windows, pol materiallary, ulag serişdesi, içki bezeg (ses sorujylar, diwar panelleri, potolok) we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Wekil önümi 3mm0.75 dykyzlygy, 12mm0,75 dykyzlygy, 15mm0,6 dykyzlygy.Içki diwar bezeg poly, esasy material we şkaf tagtasy bilen ulanyň, müşderiniň pikirleri arkaly, hemmesi oňyn şahsyýet alýar.Önümiň hili üçin gowy bazar abraýy.
Aýratynlyklary 1. Daşky gurşawy goramak: önümçilikde dürli daşky gurşaw amallary ulanylýar we formaldegidiň mukdary milli E1 standartyndan has pesdir
2. ameangynyň güýçli yza galmagy: tüsse garşy ýerüsti garşylyk 100 sekuntdan gowrak bolup biler we ýangynyň yza galmagy B1 milli derejesine laýyk bolup biler.
3. Antibakterial funksiýa: PVX birleşdirilen agaç plastmassa tagtasy antibakterial funksiýa eýe, bu beýleki eksperimental ýerüsti materiallardan (ýagny, çişmä garşy we poslama garşy) 500 esse ýokarydyr.
4. Arassalamak aňsat: Hapalanmaga, kislota we aşgar garşylyga garşy PVC birleşdirilen agaç plastmassa plastinka.Arassalaýjyny taýýar şkafyň üstüne sepiň we arassa mata bilen süpüriň
Amaly peýdalylyk PVC birleşýän agaç plastmassa tagtasy çüýlenip, burawlap, çeper oýup we ş.m. ulanyp biler, şeýle hem sowuk basyş prosesi basyşy bilen ak lateks ýa-da ähli maksatly ýelim ulanyp biler, PUR gysylan tehnologiýany, PUR tekiz rulonly enjamy we PUR gyzgyn ereýän ýelim taýagyny ulanyp bilerdi. .Ol gatlak däl, çişirilen, suwa çydamly, wagt tygşytlaýjy, bitewi we suwa çydamly we güýçli däl.Biziň kompaniýamyz bar bolan iň ösen içerki PUR gysylan maşyn birleşmesini kabul edýär: täze pragmatizm açyk reňkli fleş kümüş, koreý bezeg nagşy, demirgazyk amerikan agajy, daş, demirgazyk hytaý mata dänesi, günorta-gündogar Aziýa, bambuk dänesi, hünär däbini üpjün edýär.
Arza Öý şkaflary, ekran şkaflary, hammam şkaflary, gapylar we Windows, pol materiallary, ulag serişdesi, içki bezeg (ses sorujylar, diwar panelleri, potolok) we ş.m.

Önümiň beýany

"Agaç plastmassa köpük tagtasy" önüminde "bilelikde ekstruziýa önümçilik prosesi" bar, bu tagtanyň dyrnagynyň saklaýyş güýjüni süýüm duýgusyny ýokarlandyrmak maksady bilen, agaç poroşokynyň orta doldurylmagyny talap edýär.Ilki bilen şablonlar, poluň esasy materiallary, bezeg poly, şkaf we öý goşlaryny öndürmek üçin ulanylýar.PVX film, ýangynyň öňüni alyş tagtasy we baý reňk hemmesi ýüzlere ýapyşyp biler.

A.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň