Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

Shaoxing Jiepin Wood Plastic Co., Ltd.2013-nji ýylda esaslandyryldy. Hytaýyň Zhejiang welaýatynyň Şaoksing şäheriniň Paojiang senagat seýilgähinde Haitang ýolunda ýerleşýär.gözleg we işläp taýýarlamak, täze agaç-plastmassa daşky gurşawy goramak gurluşyk materiallaryny we PVC köpük tagtasyny öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşen ýokary tehnologiýaly kärhana.Birnäçe ýyllyk ösüşden soň, häzirki wagtda PVC köpükli hünärmen öndürijileriniň professional önümçiligine öwrüldi.PVC köpük tagtamyz milli hil tassyklamasy arkaly, PVC köpük tagtasynyň ululygy we görnüşi hem köp, men size dürli zerurlyklary kanagatlandyryp biljekdigime ynanýaryn.Ikinjiden, ýörite turba materiallary talaplaryňyz bar bolsa, ýörite ýasalyp bilner.Kompaniýa 20 000 inedördül metrden gowrak meýdany, 16 sany önümçilik liniýasyny öz içine alýar.

kompaniýa hakda

Kompaniýanyň güýçli ylmy gözleg güýji we ösüş synag bazasy bar.Bu kompaniýa, 11 sany peýdaly model patenti bolan Zhejiang welaýatynda ýokary tehnologiýaly kärhana hökmünde ykrar edildi.Şu wagta çenli kompaniýa öz markasyny bellige aldy: Green Bubble.

zawod1

Ammar

önümçilik liniýasy
önümçilik liniýasy2

Önümçilik liniýasy

gaplamak

Ibermek

ýyllar
Senagat tejribesi
+ m²
Meýdany
Önümçilik çyzyklary
Patentler

Näme üçin bizi saýlamaly?

01: PVC köpükli tagta önümçiligine üns beriň

Tehnologiýa ýygnamak we güýç kepilligi. PVC köpük önümlerini öndürýän kärhanalaryň birinde önümçiligi, satuwy we hyzmaty düzüň.
Professional önümçilik enjamlary, garaşsyz gözleg we ösüş innowasiýasy bilen, müşderiniň islegini kanagatlandyrmak üçin önümçilik önümçiliginiň esasy tehnologiýasy bar.

02: Seiko önümleri, hiliň kepili Üznüksiz täzeçillik täze önüm gözlegleri we ösüş ukyby güýçli

Müşderiniň islegini kanagatlandyrmak üçin hünär önümçilik enjamlary, üznüksiz täzelik bilen.
Kompaniýada hünärmen we tehniki işgärler we önümçilik işgärleri bar we iň oňat hilli önümleri we iň arzan bahany üpjün edýär.

03: Göni öndürijiler, ortada tapawut ýok Netijeli önümçilik, çalt eltip bermek

Önümçiligi, satuwy we hyzmaty birleşdirip, köp ýyllap ýörite PVC köpük önümleri önümçiligi.
Aralyk baglanyşygy tygşytlaň, aýlaw gysga, çalt eltip, ýöriteleşdirilen önümçiligi üpjün edip biler.

04: Hil kepilligi Hil gözegçiliginiň gatlaklary, hiline berk gözegçilik ediň

Satuwdan soň hyzmat öndürijisi gönüden-göni yzarlamak, 7 * 24 sagat tizlik.
Giňişleýin gözden geçirmek üçin her topar önüm, Sagdyn daşky gurşawy goramak, çydamly.

Şahadatnamalar

cer4
cer3
cer2
cer1
cer5
cer6

Hyzmatdaşlyga hoş geldiňiz

Kompaniýamyzyň önümi giňden ulanylýar: mahabat displeýi, açyk meýdanda, jaýy abadanlaşdyrmak, şkaflar, sanitariýa enjamlary, çap we gaplamak, oýunjaklar, modeller, kanselýariýa we beýleki ugurlar, içerki bazary üpjün etmek üçin ýokary hilli önümler, ýöne 20-den gowrak eksport edildi. ýurtlary we sebitleri.

Biz "hil bilen ýaşamaga çalyşýarys, innowasiýa arkaly ösüşi gözleýäris" düşünjesine laýyklykda, içerde we daşary ýurtdaky dostlarymyzy hyzmatdaşlygymyzy ara alyp maslahatlaşmak üçin tüýs ýürekden garşylaýarys, siziň bilen bilelikde işleşmäge taýýardyrys.