Custöriteleşdirilen reňk Bilelikdäki ýalpyldawuk Pvc sahypalary

Gysga düşündiriş:

Sizi kanagatlandyrýan harytlar bilen üpjün edip biljekdigimize hakykatdanam ynanýarys.Aladalaryňyzy ýygnamak we siziň bilen täze, uzak wagtlap dowam edýän synergistik gatnaşyk döretmek isleýärsiňiz.Biziň hemmämiz hakykatdanam girew berýäris: birmeňzeş hil, has gowy baha;takyk bahasy, ýokary hili.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Düşündiriş Gaty PVX list dürli reňkde
Ölçegi Uzynlyk Müşderileriň haýyşy boýunça
Ini 2 metr içinde
Galyňlyk 0,3-60mm
1500x3000mm 1300 * 2000mm 1220 * 2440mm
Müşderileriň haýyşy boýunça beýleki ýörite ululyklary öndürip bileris.
Reňkler Çal, gara, ak, müşderiniň pikiriçe ýasap biler
Aýratynlyklary Surfaceeriň ýagtylygy gowy, ýarylmaýar, Täsirlere çydamly
Ajaýyplyk güýji we berklik öndürijiligi
Siňdirmeýän, ýalyn yza galdy
Howa çydamly, suwa çydamly, kislota garşy, himiki serişdelere we poslama çydamly., Abraziw çydamly, ajaýyp UV garşylygy
Standartlaşdyrylan ululyk, Deformasiýa ýok, gaýtadan ulanylýar, Gowy izolýasiýa
Çyglylyga garşylyk, garrylyga çydamly
Bellik Senagat PVC listinde iň ýokary uzak möhletli hyzmat temperaturasy 60 ° C, şeýle hem ereýän nokady 75 ° C.PVC-de bar
dartyş güýji takmynan 52Mpa, bu iň in engineeringener plastmassa däl we PVC çydamly bolsa-da, uly döwülip bilýär
täsir.
A.

Önüm aýratynlyklary

Fireangynyň öňüni almak

Fireno zäherli gazdan täsirli ýangyn söndüriji.

Çydamly

Könelişmäge çydamly, poslama garşy we ykjam çyzykly granular bambuk paneli ýüzüni gaty tekiz edýär.Onýyllyklaryň dowamynda Europeewropada ýokary derejeli bezeg materiallary hökmünde ulanylýar.

Gowy hil

1. belent binalar we köpri gurmak üçin amatly agram

2. Poslama garşylyk: Beton ýüzüne hapalanma ýok

3. Gowy howa garşylygy, -10 ℃ ~ 50 temperatures temperatura çydap biler

4.Gökýän ýer tekiz, ikinji gezek gipslemek zerurlygy ýok, gurluşyk möhletini gysgaldýar we zähmet çykdajylaryny azaldýar.

5. Dişlenip, çüýlenip, ýokary güýçli bolup biler

A.

Söwda hyzmatdaşlygy

Sizi kanagatlandyrýan harytlar bilen üpjün edip biljekdigimize hakykatdanam ynanýarys.Aladalaryňyzy ýygnamak we siziň bilen täze, uzak wagtlap dowam edýän synergistik gatnaşyk döretmek isleýärsiňiz.Biziň hemmämiz hakykatdanam girew berýäris: birmeňzeş hil, has gowy baha;takyk bahasy, ýokary hili.

Her bir zat seresaplylyk bilen ýasalýar, şonuň üçin siz ondan hoşal bolarsyňyz.Önümlerimiz, iň ýokary hiliň size ýetirilmegini üpjün etmek üçin önümçilik prosesiniň dowamynda içgin barlanýar.Dowam edýän hyzmatdaşlygymyz üçin, ýokary önümçilik çykdajylaryna garamazdan bäsdeşlik bahalaryny üpjün edip bileris.Sizde dürli wariantlar bar we olaryň hemmesiniň deň derejede ygtybarly gymmatlyklary bar.Bize haýsydyr bir sorag bermäge çekinmäň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň