Vanna kabineti Wpc köpük tagtasy üçin agaç plastmassa kompozit Pvc köpük tagtasy

Gysga düşündiriş:

Iberilmezden ozal her bir panel we sargyt, agramy, galyňlygy, ini, uzynlygy we dik çyzyklary boýunça halkara ülňülerine laýyk gelýändigine göz ýetiriler.Şeýle hem aklyk, tagtanyň iç ýüregi we ýerüsti tekizligi üçin synag ediler.iş stansiýamyz gije-gündiz açyk.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Model belgisi: agaç plastmassa birleşmesi
Material: PVC, PVC + Agaç poroşokynyň üýtgemegi
Galyňlygy: 3-20mm
Gaýtadan işlemek hyzmaty: Kesmek
Önümiň ady: pvc köpük tagtasy
Reňk: Ak / sazlaň
Aýratynlyk: Gaty pvc köpük tagtasy
Arza: pvc köpük tagtasy mebel
Faceüzü: Ossalpyldawuk pvc köpük tagtasy
Ady: Pvc köpük tagtasy, pvc list, pvc tagta
Haryt: Gaty pvc köpük tagtasy

Aýratynlyklary

1) UV goragy we himiki poslama

3) Ses izolýasiýasy, ses siňdirişi, ýylylyk izolýasiýasy we ýylylygy tygşytlamak.Şeýle hem öz-özüni söndüriji we ýangyn saklaýjydyr.

4) Suw geçirmeýän, zarba geçirmeýän, çygly we çyglylyga çydamly

5) Belli bir formula arkaly, deformasiýa däl, garrylyga çydamly we reňk çaltlygy uzak wagtlap.

6) Ulanmak, saklamak we daşamak üçin ýeňil, ýönekeý we amaly

7) tingiwopis üçin gowy we gaty, tekiz ýüzüne eýe.

Goýmalar

1. Mahabat: bildiriş tagtalary, sergi displeýleri, gapy panelleri, awtoulag ýol bellikleri, mahabat bellikleri, ýüpek ekranly çap we lazer bilen ýazylan materiallar

2. Gurluşyk we abzal

içerde we daşarda bezemek üçin tagta, jaý, iş ýerleri ýa-da köpçülik üçin bölüji enjamlar, diwar panelleri, ofis esbaplary, aşhana we hammam we şkaf.Şkaflary, gapylary we penjireleri, ykjam şkaflary, garawul postlaryny we telefon kabinalaryny ýasamak

3. Awtobuslar, otlylar, metroslar, bug gämileri, uçarlar, bölümler, gapdal basgançaklar we ulaglar üçin yzky basgançaklar üçin ulag we tranzit içerki bezegler.

4. Senagatda ulanyň

Himiýa senagaty, ýylylygy galyplaýyş, antiseptik taslamalar, sowadyjy listler, ýöriteleşdirilen doňdurma taslamalary, ekologiýa taýdan arassa in engineeringenerçilik, çyglylyga we poslama garşy gurluşyk desgalary.

A.

Gaplamak we eltip bermek

Iberilmezden ozal her bir panel we sargyt, agramy, galyňlygy, ini, uzynlygy we dik çyzyklary boýunça halkara ülňülerine laýyk gelýändigine göz ýetiriler.Şeýle hem aklyk, tagtanyň iç ýüregi we ýerüsti tekizligi üçin synag ediler.iş stansiýamyz gije-gündiz açyk.

Jogap bermegiň netijeliligi

1. Önümçilik üçin gurşun wagtyňyz näçe wagt?

Önümiň we sargyt mukdary esasy faktorlardyr.Adatça MOQ mukdary bilen sargyt gutarmak üçin 15 gün gerek.

2. Sitata haçan alaryn?

Adatça, soragyňyzy alanyňyzdan 24 sagadyň dowamynda size baha bereris.Bahasy derrew gerek bolsa.Islegiňizi ileri tutmaga kömek etmek üçin bize hoşniýetli jaň ediň ýa-da habar iberiň.

3. Milletime haryt iberip bilersiňizmi?

Hawa edip bilyäs.Gämi ekspeditoryňyz ýok bolsa, size kömek edip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň