Kabinet üçin PVC mugt köpük tagtasy

Gysga düşündiriş:

PVC mugt köpük tagtasy PVC köpük tagtasynyň bir görnüşidir.PVC köpük tagtasyny önümçilik prosesine görä PVC gabyk köpük tagtasyna we PVC erkin köpük tagtasyna bölmek mümkin.“Chevron board” we “Andi board” diýlip hem atlandyrylýan PVC köpük tagtasy, poliwinil hloridiň himiki düzümine eýedir.Himiki aýratynlyklary durnuklydyr.Kislota we aşgar çydamly we poslama garşy!PVC erkin köpük tagtasynyň üstki gatylygy, adatça, mahabat panellerinde, laminirlenen panellerde, ekranda çap etmekde, oýmakda we ş.m. ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň ulanylyşy

Awtobusda we otly wagonlarynyň üçeklerinde, guty ýadrolarynda, içerki bezeg panellerinde, daşarky panellerde, içerki bezeg panellerinde, ofisde, ýaşaýyş jaýynda we jemgyýetçilik gurluşyk bölümlerinde, täjirçilik bezeg tekjelerinde, arassa otag panellerinde, potolok panellerinde, galam çap etmekde, kompýuter harplarynda, mahabat bellikleri, görkeziş panelleri, gol panelleri, albom panelleri we beýleki pudaklar, şeýle hem himiýa poslama garşy in engineeringenerçilik, termoforming bölekleri, sowuk ammar panelleri we ýörite sowuk konserwasiýa Daşky gurşawy goramak tagtasy, sport enjamlary, tohumçylyk materiallary, deňiz kenaryndaky çyglylyga garşy desgalar, suwa çydamly materiallar, estetiki materiallar we aýna örtüginiň ýerine dürli ýeňil bölekler we ş.m.

Önümiň aýratynlyklary

PVC erkin köpük sahypasy ses izolýasiýasy, ses siňdiriş, ýylylyk izolýasiýasy we ýylylygy tygşytlamak aýratynlyklaryna eýedir.

● PVC mugt köpük tagtasy ýalyn saklaýjy hiline eýedir we öz-özüni öçürýändigi we ýangyna howp salmaýandygy sebäpli howpsuz ulanylyp bilner.

● PVC erkin köpük tagtasy önümleri çyglylyga, galyndylara we siňdirijilere garşy däl we gowy zarba garşy täsir edýär.

● PVC mugt köpük tagtasy seriýasy howa çydamly formula bilen ýasalýar we reňkleri we ýalpyldawuklygy uzak wagtlap üýtgemez we garramak aňsat däl.

● PVC mugt köpük tagtasy dokumada ýeňil, saklamak, daşamak we gurmak aňsat.

PVC erkin köpükli tagta, agaçlary gaýtadan işlemek gurallaryny ulanyp gurlup bilner.

● PVC mugt köpük tagtasy buraw, arra, dyrnak, meýilleşdiriş, ýelimlemek we ş.m. agaç ýaly gaýtadan işlenip bilner.

● Termoforming, ýyladyş we egilmek we eplemek üçin PVX mugt köpük tagtasy ulanylyp bilner.

● PVC mugt köpük tagtasy umumy kebşirleme prosedurasyna laýyklykda kebşirlenip bilner we beýleki PVC materiallary bilen birikdirilip bilner.

● PVC mugt köpük tagtasynyň gödek ýeri bar we çap edilip bilner.

PVC köpük sahypasy / Tagtanyň amaly

1. Mahabat: sergi ekrany, sanly çap etmek, ýüpek ekrany çap etmek, kompýuter harplary, gol tagtasy, yşyk gutusy we ş.m.
2.Gurluşyk: ofis we hammam şkaflary, içki we daşarky bezeg paneli, täjirçilik bezeg tekjesi, otag bölmek
3.Transport: пароход, uçar, awtobus, otly wagony, üçek we wagon içerki gatlak we beýleki pudak

A.
A.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň