Kabin aşhanasy üçin Pvc mugt köpük listi

Gysga düşündiriş:

PVC köpük tagtasy PVC köpük tagtasynyň bir görnüşidir.Önümçilik prosesine görä, PVC köpük tagtasy PVC gabyk köpük tagtasy ýa-da PVC erkin köpük tagtasy hökmünde klassifikasiýa edilýär.“Chevron board” we “Andi board” diýlip hem atlandyrylýan PVC köpük tagtasy poliwinil hloridden ýasalýar.Durnukly himiki aýratynlyklara eýedir.Kislota we aşgar garşylygy, şeýle hem poslama garşylyk!Surfaceokarky gatylygy bolan PVC mugt köpük tagtasy, adatça mahabat panellerinde, laminirlenen panellerde, ekranda çap etmek, oýma we beýleki programmalarda ulanylýar.

PVC köpük tagtalarynyň iň gowy zady, aşhana ammar şkaflary üçin gönüden-göni ulanyp boljak mat / ýalpyldawuk görnüşde bolmagydyr.Şeýle-de bolsa, islendik çig ýer çyzyp biler;şonuň üçin şeýle ýüzler üçin laminatlary ýa-da filmleri ulanmagy maslahat berýäris.

PVC köpük tagtalary adaty agaç şkaflara hakyky bäsdeşlik berýär.Köne agaç şkaflary bu PVC köpük tagtalary bilen çalyşmagyň we tehniki hyzmat etmezden şkaflaryň wagty geldi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

1.PVC köpük tagtalary agramy gaty ýeňil.Şeýlelik bilen, daşamakda we işlemekde az kynçylyk çekýän şular ýaly tagtalary ulanmak aňsat.
2. Tagtalara meňzeş ýaly, burawlamak, görmek, nurbatlamak, egmek, ýelimlemek ýa-da dyrnaklamak aňsat.Tagtalaryň ýüzüne gorag filmini hem goýup bolýar.
3.PVC köpük tagtalary çyglylyga çydamly.Suwuň siňdiriş aýratynlyklary pes we şonuň üçin arassaçylygy saklamak aňsat.
4.PVC köpük tagtalary termit we çüýremez.
5.PVC köpük tagtalary zäherli we himiki poslama garşy material bolany üçin aşhana şkaflary üçin howpsuzdyr.
6.PVC köpük tagtalary ýylylygy izolýasiýa edýär we oda çydamly.

Haryt amaly

1. Mebel

Vanna şkafy, aşhana şkafy, diwar şkafy, ammar şkafy, stol, stoluň başy, mekdep oturgyçlary, şkaf, sergi stoly, supermarketdäki tekjäni we başga-da bezeg mebellerini ýasamakda ulanyň.

2. Gurluşyk we gozgalmaýan emläk

Şeýle hem, izolýasiýa, dükana ýerleşdirmek, içerki bezeg, potolok, panellemek, gapy paneli, rolikli ýapyk gutular, Windows elementleri we ş.m. ýaly gurluşyk pudagynda ulanyň.

3. Mahabat

Traffol belgisi, Awtoýol bellikleri, bellik tagtalary, Gapy, Sergi ekrany, bellik tagtalary, küpek ekrany çap etmek, lazer nagyş materialy.

4. Trafik we tranzit

Gämi, bug, uçar, awtobus, otly, metro üçin içki bezeg;Bölüm, ulag, potolok üçin gapdal ädim we yzky ädim.

A.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň