Içki bezeg materialy PVC Içki diwar örtük diwar paneli

Gysga düşündiriş:

Önümiň ady: Ak gabyk köpük tagtasy aşhana şkaflary

PVC Celuka köpük tagtalary / listler. Bir materialdan ýasalan we bir amalda öndürilen gaty ýokarky palto bilen öýjükli ýadro birleşmegi Potentech-e aýratyn önüm aýratynlyklaryny berýär. Faceerüsti güýç hemişe möhümdir, üstü gaty , ýüpek ýalpyldawuk görnüşi berýän tekiz daşky deri.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Haryt ady PVC köpük tagtasy
Reňk Ossalpyldawuk
Arza jaýyň bezegi
Aýratynlyk Suw geçirmeýän
Faceüzü Ossalpyldawuk
MOQ 100 inedördül metr
Açar söz PVC köpük tagtasy
Gaplamak Palet
Görnüşi Pvc gabyk köpük tagtasy

Önümiň artykmaçlygy

1. Greenaşyl we ekologiýa taýdan arassa, hapalanmaz

2. Ot ýakýan we suw geçirmeýän

3. Suw geçirmeýän we aşaga çydamly

4. Goşmaça köp reňkli we baý gurluş

5.Gaty we uzak dowamlylyk

6. solmaz ýa-da ýarylmaz ýokary hilli material.

7.Eňil gurnamak wagt we güýji tygşytlaýar

Gaýtadan işlemegiň netijeliligi

  • Bu PVC köpükli tagta ses geçirmeýän, ses siňdiriji, ýylylyk izolýasiýasy we ýangyna garşy, şeýle hem suw geçirmeýän, himiki hüjüme garşy we zarba garşy.
  • Çekişme meýilnamasyna görä önümiň reňki uzak wagtlap dowam edýär we haýal ösýär.
  • Bu önüm daşamak, saklamak we gurluşyk taýdan gaty ýeňil.
  • Bu önüme adaty agaç işläp bejermek gurallary ulanylyp zarýad alyp bolýar.
  • Bu önüm buraw, arra, dyrnak, meýilnamalaşdyrmak, baglamak we ş.m. ýaly agaç ýaly gaýtadan işlenip bilner.
  • Heatylylygy emele getirmekde, ýylylygy egmekde we eplemekde ulanyp bolýar.
  • Bu önüm diňe bir adaty birleşip bolman, beýleki PVC materiallary bilen hem baglanyşyp biler.
a

Nusgalar hakda

1. Mugt nusgalar üçin nädip ýüz tutmaly?

l elementiň (saýladyňyz) pes bahasy bolan aksiýasy bar bolsa, synag üçin iberip bileris, ýöne synaglardan soň teswirleriňize mätäç.

2. Nusgalary nädip ibermeli?

Iki wariant aldyňyz:

(1) Jikme-jik salgyňyzy, telefon belgiňizi, iberijini we islendik gyssagly hasabyňyzy bize habar berip bilersiňiz.

(2) FedEx bilen on ýyldan gowrak wagt bäri hyzmatdaşlyk edýäris, olaryň VIP bolany üçin gowy arzanladyş alyp bileris.Size ýüküňize baha bermäge rugsat bereris we nusgalar ýük bahasy alnandan soň gowşurylar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň