Pvc diwar örtükli gapdal paneli

Gysga düşündiriş:

Bilelikdäki örtükleriň reňki we gurluşy has üýtgeşik we has inçe kölegelere eýe bolup, olary has real we uzak dowam etdirýär.Netijede, bilelikde örtülen örtük sarp edijilere bezeg we amaly gymmatlygy, şeýle hem estetiki kanagatlylygy hödürleýär.Seýilgähler, ýaşyl ýollar, deňiz kenarýaka şypahanalary, suw kenarlary, palubalar, öý howlulary, baglar, teraslar we ş.m. ýaly açyk desgalar üçin iň amatly goşundy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Gaýtadan işlemek hyzmaty: Kesmek, galyplamak
Arza: Kabinet, mebel, mahabat, bölüm, bezeg, in engineeringenerçilik
Görnüşi: Celuka, Bilelikdäki, erkin köpük
Faceüzü: Ossalpyldawuk, mat, agaç nagşy
Hil: Ekologiýa taýdan arassa, suw geçirmeýän, ýangyna garşy, ýokary dykyzlyk
Aýratynlyk: Güýçli we çydamly, gaty we berk, 100% gaýtadan ulanylýan, zäherli däl
Ameangynyň yza galmagy: öz-özüni öçürmek 5 sekuntdan az
gyzgyn satylýan ýerler: ABŞ, Europeewropa, Günorta Aziýa, Eastakyn Gündogar

Bilelikdäki ekstruziýa örtüginiň aýratynlyklary

hakyky reňk, tapawutly agaç gurluşy we tebigy ýüz

Bilelikdäki örtükleriň reňki we gurluşy has üýtgeşik we has inçe kölegelere eýe bolup, olary has real we uzak dowam etdirýär.Netijede, bilelikde örtülen örtük sarp edijilere bezeg we amaly gymmatlygy, şeýle hem estetiki kanagatlylygy hödürleýär.Seýilgähler, ýaşyl ýollar, deňiz kenarýaka şypahanalary, suw kenarlary, palubalar, öý howlulary, baglar, teraslar we ş.m. ýaly açyk desgalar üçin iň amatly goşundy.

uzak dowamly, rahat we howpsuz

Synag maglumatlarymyza görä, gaty örtülen örtükleriň könelmegine we çyzylmagyna garşylygy, birinji nesil plastmassa agaçdan bäş esse güýçlidir, bu gaty obýektiň aşmagy netijesinde dörän zyýanyň öňüni alyp biler we bilelikde örtülen örtük ulanylyşy. has amatly we has ygtybarly etmek üçin ekologiýa taýdan arassa materiallar, esasanam köp adamly ýagdaýlar üçin amatly.

Super anti-fouling, super pes hyzmat

“Co-extrusion Cladding” -iň gaty daşky gatlagy reňkli suwuklyklaryň we ýagly suwuklyklaryň aralaşmagyna täsirli garşylyk görkezýär, plastmassa agaç ýüzüni arassalamak aňsat we baky dowam edýär.Bu ýokarky gatlak, agaç-plastmassa poluň güne, ýagyşa, gar, kislota ýagyşyna we deňiz suwuna çydamlylygyny ýokarlandyryp biler, netijede agaç-plastmassa poluň has uzak ömri bolar.

Bilelikdäki ekstruziýa örtük

Dürli reňkler we tebigy däneler özboluşly stiliňizi öýüň daşky diwaryna getirýär we size has estetiki lezzet berýär.

Has gowy gorag we has amatly we has ygtybarly tejribe bermek üçin ekologiýa taýdan arassa materiallary ulanyň.

Bilelikdäki ekstruziýa örtügimizi ulanyp, jaýyňyzyň gaýtadan satylýan bahasyny artdyryp bilersiňiz.

LEED-kepillendirilen jaýa ýetmäge kömek edip biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň