Açyk bag plazasy agaç plastik tagtalar Pvc gül guty tagtasy

Gysga düşündiriş:

1 Gaýtadan işlenen plastmassadan we päk däl agaçdan ekologiýa taýdan arassa.

2 Suw geçirmeýän we ýokary termitlere çydamly.

3 Süýşmeýän duýgy üçin agaç ýaly görnüş.

4 Boýamak ýa-da reňklemek zerurlygy ýok.

5 Suw we poslama garşylyk, aşgar we güjük garşylygy, poslama we çeýelige, pes hapalanmak töwekgelçiligine we yssyz.

6 Gurmak we arassalamak ýönekeý.

UV goragy üçin 7.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Tehnika Moumşak, agaç-plastmassa birleşdirilen pol
Satuwdan soň hyzmat Yzyna we çalyşmagy
Material pvc, agaç + HDPE + goşundylar
Arza Açyk, açyk bezeg
Dizaýn stili Döwrebap
Reňk Custöriteleşdirilen
Aýratynlyk Öçürmeklige garşy
Faceüzü Içine salnan
Ulanylyşy Basseýniň bezegi.Bag bezegi
a
图片 2

Haryt amaly

1. Peýzacape işleri: açyk bezeg, bag pawiliony, diwar, diwarlar, tutawaçlar, gapylar, penjireler, öý bezegi

2. jemgyýetçilik desgalary: gül gutulary, galyndylar, çyralar, awtobus duralgasy, ýol izolýasiýa desgalary, awtoulag ýollarynyň ses päsgelçilikleri

3. Güýmenje desgalary: stil, potoloklar, stollar we oturgyçlar

4. Bezeg desgalary: pol, diwar bezeg panelleri, içki paneller, diwar panelleri, basgançaklar

5.Logistika desgalary: tarelka, pad ammary, gaplaýyş enjamlary.

Ekologiýa taýdan arassa suw geçirmeýän bag PVC tagtasy

PVC tagtasy daşky görnüşi we öndürijiligi boýunça adaty gaty agaç tagtalardan has artykmaçlygy görkezýär .Bu suw geçirmeýän, gurmak aňsat, ýel geçirmeýän, ekologiýa taýdan arassa we pes hyzmat.

PVC tagtasy idealdyr

daşarky ýaşaýyş meýdany üçin, owadan we tehniki hyzmat, erkin we uzak dowam edýän açyk ýaşaýyş.

Söwda hyzmatdaşlygy

Aýratynlyklaryňyzy bize ibermek üçin özüňizi mugt duýmagyňyzy haýyş edýäris we size jogap bereris.Her jikme-jik zerurlyklary üpjün etmek üçin hünärmen in engineeringener toparymyz bar.Has köp maglumatlary bilmek üçin mugt nusgalar iberilip bilner.Islegleriňizi kanagatlandyryp bilersiňiz, hakykatdanam biziň bilen habarlaşmak üçin özüňizi mugt duýuň.Bize e-poçta iberip, göni jaň edip bilersiňiz.Mundan başga-da, korporasiýamyzy has gowy tanamak üçin dünýäniň dürli künjeklerinden zawodymyza baryp görmegi makullaýarys.harytBirnäçe ýurduň söwdagärleri bilen söwdamyzda köplenç deňlik we özara artykmaçlyk ýörelgesine eýerýäris.Bilelikdäki tagallalar bilen söwda we dostluk ikitaraplaýyn bähbidimize bazara çykmak umydymyzdyr.Soraglaryňyza garaşýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň