Custöriteleşdirilen ýokary hilli şkaf Pvc agaç plastmassa panelleri

Gysga düşündiriş:

Agaç-plastmassa birleşýän materialyň egilýän elastik moduly 2500MPa çenli ýokarlandyrylmaly we şoňa laýyklykda degişli dizaýn kararlary, şkafy ýelmemek, gyrasyny möhürlemek, dogry galyňlygy we aralygy saýlamak we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Useörite ulanmak: Şkaf
Umumy ulanyş: Öý mebelleri
Görnüşi: Bedatylýan otag mebelleri
Arza: Öý ofisi, myhman otagy, ýatylýan otag, çagalar we çagalar, kwartira
Dizaýn stili: Döwrebap
Material: Agaç, bölejik tagtasy
Daş görnüşi: Döwrebap
Paneliň görnüşi: Bölejik tagtasy, bölejik tagtasy
Agaç stili: PANEL, PANEL
Gurluşy: Ansatlyk bilen ýygnaň
Gaplamak: Karton
Stil: Döwrebap mebel

Aýratynlyklary

1. Ölçegli durnuklylyk, çydamlylyk we tebigy görnüş

2. Howa çydamly we giň temperatura aralygynda durnukly

3. Impokary täsir güýji

4. Radiasiýa goragy, garramaga garşy, çyglylyga, çyglylyga we posa garşylyk

5. Ekologiýa taýdan arassa, zähersiz we gaýtadan ulanylýan

6. Pes hyzmat, boýag ýok, ýelim ýok

7. Suw we çüýremäge çydamly

8. Gurmak we goldamak ýönekeý

Ulanylýan standartlary kesgitläň

Agaç-plastmassa birleşýän materialyň egilmek elastik moduly 2500MPa çenli ýokarlandyrylmaly we şoňa laýyklykda degişli dizaýn kararlary, şol sanda şkafy ýelmemek, gyrasyny möhürlemek, dogry galyňlygy we aralygy saýlamak we ş.m. häzirki zaman mebelleriniň köpüsi ulanýar göz ýaşardyjy açyk eşik gurluşy, bölek-bölek gurnama işini amala aşyrýar, birleşmegiň intensiwligini üpjün etmäge synanyşýar, içerki materialyň hemme zatdan ýokary birleşmeginiň intensiwligini üpjün etmäge synanyşýar we iň oňat ýagdaýda 0.55MPa gözegçilik edilmelidir.Agaç-plastmassa birleşýän materialyň dykyzlygy 0,75g / sm3-den uly bolmaly we plastinkanyň dykyzlygy diferensiýasy iň ýokary 5% -e çenli saklanmalydyr, sebäbi has ulusy plastinkanyň deformasiýasyna we bogunyň güýjüni azaldar.Mundan başga-da, tagtanyň estetiki özüne çekijiligi we ölçegli durnuklylygy bilen baglanyşykly birnäçe indeks girizilmelidir, meselem, ýerüsti baglanyşyk güýji we ýerüsti siňdiriş öndürijiligi.

Biziň peýdalarymyz

1. Netijeli we innowasiýa hil nusga hyzmatlary bilen güýçli hil dolandyryş ulgamy.

2. 24 sagadyň dowamynda e-poçta we habarlara jogap berýän hünärmen onlaýn hyzmat topary.

3. Bizde ajaýyp müşderi hyzmatyny bermäge bagyşlanan we howa we hemme taraplaýyn gönükdirilen berk işçi güýjümiz bar.

4. Sarp ediji şa, dogruçyllyk we hil birinji ýerde durýar.

5. Hiliň ileri tutulmagy;6. OEM we ODM, ýöriteleşdirilen dizaýn, logotip, marka we gaplama kabul edilýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň