Dyrna çydamly super gaplanan bilelikde ekstruziýa Pvc agaç plastmassa açyk poluň poly

Gysga düşündiriş:

Agaç plastmassa kompozit bezegi, 60% agaç poroşokyndan we 30% HDPE plastmassadan, uv-a garşy agent, reňkleýjiler, birleşdiriji serişde, durnuklaşdyrýar we ş.m. açyk bezeg bezegi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Arza: Daşarda
Dizaýn stili: Döwrebap
Marka ady: Jiepin
Material: PVC
Tehnika: ýylmanak
Görnüşi: Inerener pol
Faceerüsti bejermek: Çäge / çotga / agaç däneli
Aýratynlyk: Gaýtadan işlemek, suw geçirmeýän, poslama garşy, UV garşy, ýarylmaga çydamly
Daşky gurşawy goramak 95% gaýtadan işlenen materiallar, agaç süýümini gaýtadan işlemek we plastmassany gaýtadan işlemek we tokaý baýlyklaryny tygşytlamak.
Gowy görnüş we owadan degmek Tebigy duýgy we agaç degmek / Dürli görnüşler we daşky görnüş, Köp reňkli we reňklemegiň zerurlygy ýok.
Ansatlyk bilen guruň we hyzmat ediň Az zähmet gymmaty bilen gurmak aňsat.Adaty agaçlar, gizlin klipler we nurbatlar ýaly bolşy ýaly kesmek we burawlamak.
Ekologiýa taýdan arassa 95% gaýtadan işlenen materiallar, agaç süýümini gaýtadan işlemek we plastmassany gaýtadan işlemek we tokaý baýlyklaryny tygşytlamak.
Bäsdeşlik bahasy Öndürmek we çykdajylary azaltmak üçin iň ösen enjamlary ulanmak. Meşhur ýokary institutdan güýçli tehniki goldaw
iň oňat hilli we çykdajylary tygşytlamak üçin polimer.

Önümiň beýany

PVC bezegi, ýokary temperaturada we HDPE we agaç süýüminiň garyndysynyň basyşynda ýokary ekologiýa taýdan arassa abadanlaşdyryş materialynyň bir görnüşidir.

Agaç plastmassa kompozit bezegi, 60% agaç poroşokyndan we 30% HDPE plastmassadan, uv-a garşy agent, reňkleýjiler, birleşdiriji serişde, durnuklaşdyrýar we ş.m. açyk bezeg bezegi.

Agaçdan köp peýdasy bar, şol sanda suw geçirmeýän, oda çydamly we çygly çydamly.Tebigy duýýar we görünýär.

Bazardan has meşhur bolýar, sebäbi agaçdan ýasalan, gurmak ýönekeý we az hyzmat etmegi talap edýär.

Adaty WPC önümlerimize goşmaça bilelikde ekstruziýa WPC bezegini döretdik.

Bilelikdäki önümiň üstünde PE galkan örtügi bar.Gorag öndürijiligi, şol sanda tegmile garşylygy, çyzylma garşylygy, täsir garşylygy we solma garşylygy, PE galkanynyň bu gatlagy bilen ep-esli gowulaşyp biler.

Şonuň üçin bu diňe bir adaty PVX bezeginiň peýdalaryny görkezmek bilen çäklenmän, käbir goşmaça peýdalary hem görkezýär.Önümiň bu görnüşi bilen has ýokary zerurlyklary kanagatlandyryp bolýar.

A.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň