Deformasiýa edilmeýän lýuks bezegli Pvc diwar tagtasynyň içerki Pvc diwar panellerini täzelemek üçin gurmak aňsat

Gysga düşündiriş:

Pvc agaç plastmassa tagta poslama garşy we aşaga garşylygy, suwuň ownuk siňdirilmegi we deformasiýa we döwülmegi aňsat däl, we gowy temperatura çydamlylygy, pes temperaturanyň 75 ℃ will -40 high ýokary temperaturasyna garşy durup biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Taslamanyň çözgüdi: grafiki dizaýn, 3D model dizaýny, taslamalar üçin umumy çözgüt, Kategoriýalary birleşdirmek we başgalar
Arza: Oorapyk, otag
Dizaýn stili: Ekologiýa taýdan arassa
Material: Bambuk we agaç
Ulanylyşy: Içki bezeg materiallary
Reňk: Ak, kofe, gara, açyk çal, agaç dänesi we ekt.
Dizaýn: Döwrebap
Programma : Telewizor gurmak diwary, diwany gurmak diwary, ýatylýan fon, Livingaşaýyş otagy, myhmanhana, ýatylýan otag.
Üstünlik Agajyň arassa gurluşy, dürli dizaýnlar, suw geçirmeýän, gurmak aňsat, ekologiýa taýdan arassa, aňsat arassa
A.

Önümiň beýany

Pvc agaç-plastmassa paneli, soňky ýyllarda dünýäde ýüze çykýan birleşýän materialyň täze görnüşi bolan agaç-plastmassa birleşme paneli.Bu material esasy çig mal hökmünde zaýalanan sintetiki çybykdan we agaçdan (lignoselluloza, ösümlik sellýulozasy) ýasalýar, paneller ýa-da profiller öndürmek üçin ekstrudirlenýär, galyp we sanjym edilýär.Profil agaç we plastmassa, poslama garşy we poslama garşy, döwülmeýän, haýal solýar we ultramelewşe şöhlelerine we kömelek hüjümine garşy häsiýetlere eýe.Ony gaýtadan işlemek, sagdyn we daşky gurşawy goramak mümkin.

A.

Aýratynlyklary

1 ros Poslama we poslama garşylyk

Pvc agaç plastmassa tagta poslama garşy we aşaga garşylygy, suwuň ownuk siňdirilmegi we deformasiýa we döwülmegi aňsat däl, we gowy temperatura çydamlylygy, pes temperaturanyň 75 ℃ will -40 high ýokary temperaturasyna garşy durup biler.

2 、 Gurmak aňsat

Pvc agaç plastmassa tagtanyň ýüzüni boýag bilen bejermek zerurlygy ýok, şol bir wagtyň özünde görüp bolýar, çüýläp bolýar, dürli amallara baglap bolýar, öý eýeleriniň dürli talaplaryny kanagatlandyryp biler.

3 、 Amatly baha

Pvc agaç plastmassa tagtasynyň önümçilik bahasy ýokary däl, şonuň üçin satuw bahasy birneme arzan.Bahasy amatly we önümler köp, şonuň üçin bazar hem işjeňdir.

4 、 Daşky gurşaw we ýaşyl gorag

Pvc agaç plastmassa tagtasy, ýaşyl çig mal we täsin önümçilik prosesi sebäpli, adatça formaldegidsiz gaty howpsuz.Gaýtadan işlenip we gaýtadan ulanyp boljak ýeke-täk pol materialy pvc pol.

5 use Ulanmak amatly

PVC pol, öz materiallarynyň peýdalary, şol sanda daşyň we organiki materiallaryň berkligi, ýumşaklygy we "suwda has täsirli" häsiýetleri sebäpli, kimdir biri tötänleýin ýykylsa-da zyýan bermez.

A.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň