Plastmassa köpük tagtasy PVX gabyk kagyzy

Gysga düşündiriş:

CELUKA (CELUKA) önümçilik prosesini ulanyp, PVC erkin köpük tagtasy, galyndy güýçli sowadyjy PVC tagtanyň gabygynyň tekiz we ýokary gatylygy, umumy dykyzlygy 0,4, 0.45, 0,5, D görnüşli gatylyk ölçeýjini kesgitlemek 8 mm tagtanyň gatylygy 35 kenardan gaty, dyrnak döwmek tagtasynyň üstki synagynda aç-açan çyzgylar bolmaz, gabyk tagtasy inçe diňe 3mm galyňlygy, 3mm-5mm galyňlygy öndürip biler. Tagtanyň üstü bilen erkin köpük tagtasynyň arasyndaky tapawut gaty uly däl, inçe gabyk tagtasy esasan mahabat çarçuwasynyň görkeziş tagtasy üçin ulanylýar, 7mm-18mm galyňlykdaky gabyk tagtasy, esasan, oýmak, oýunjak modeli, stend mahabaty, öý hammamy, ähli alýumin mebel tagtasy ýadro sandwiwi, tagtanyň galyňlygy bilen gabyk tagtasy, tagtanyň üstki gatylygy has ýokary bolýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Önümiň reňki Ak
Haryt materialy PVX (poliwinil hlorid | Poliwinil hlorid), kalsiý karbonat tozy, köpükleýji serişde, stabilizator, sazlaýjy, çalgy, pigment we ş.m.
Adaty dykyzlyk 0,4ρ (400kg / m³), ​​0,45ρ (450kg / m³), ​​0,5ρ (500kg / m³)
Gaplamak usuly Goşmaça plastik paketler, kartonlar, içerki ýönekeý agaç paletler, gözden geçirmezden eksport üçin agaç paletler, bir taraply gorag filmi we ş.m.
PVC gabyk köpük sahypasy01
PVC gabyk köpük sahypasy02

Önümiň netijeliligi

1. Temperatura aralygy: -50 gradus -70 dereje.
2. ýyladyş temperatura diapazony: 70-120 dereje Selsiý (profil düzmek).
3. Ömrüň dowamlylygy: azyndan 50 ýyl.

Ulag we ammar

Ulag wagtynda agyr basyşdan, gün şöhlesinden, ýagyşdan we mehaniki zeperlerden gaça duruň we bukjany saklaň.Ammarda jaýlary tekizlemek, gün şöhlesinden we ýagyşdan gaça durmaga synanyşmak maslahat berilýär, açyk howanyň tapawudy kiçelmegine we ululygynyň üýtgemegine getirer, gün şöhlesiniň göni üstleri we burçlary sary bolýar.

Jogap bermegiň netijeliligi

1. Önümçiligiň gurşun wagty näçe wagt?
Önüm we goýlan sargytlaryň mukdary bilen kesgitlenýär.Adatça, MOQ mukdary bilen sargyt bize 15 gün gerek.

2.Kotirowkany haçan alaryn?
Adatça 24 sagadyň dowamynda siziň soragyňyza jogap berýäris.Sitata derrew gerek bolsa.Gözlegiňizi ileri tutup biler ýaly, bize jaň ediň ýa-da e-poçta arkaly habar beriň.

3. Harytlarymy meniň ýurduma iberip bilersiňizmi?
Hawa edip bilyäs.Gämi ekspeditoryňyz ýok bolsa, size kömek edip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň