Oorapyk mebel tagtasy diwar agaç paneli Agaçdan ýasalan bezeg diwar panelleri

Gysga düşündiriş:

PVC firmalarynyň çydamlylygy we ösmegi üçin ýeke-täk ýol, bazary ele almak üçin önümiň gurluşyny üýtgetmekdir.Mebelleriň döredilmegi, hiliň her görnüşi üçin dürli agaç plastmassa birleşýän materiallary talap edýär.Içerki aşhana mebelleri, ýokary çyglylykdan pes ulanýan mebeller, suw geçirmeýän, bibliýa dilasiýa derejesi az bolmagyny isleýän agaçdan ýasalan materiallara mätäç;


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Material Plastik agaç
Ölçegi 60 * 15mm
Dizaýn stili Döwrebap
Reňk Islegiňiz ýaly
OEM Hawa
Useörite ulanmak Bag kafedrasy
Umumy ulanyş Daşky mebel
Arza Öý ofisi, myhman otagy, açyk meýdanda, myhmanhanada, Villia, dynç alyş bölümi ...
Aýratynlyk UV çydamly we suw geçirmeýän

Agaç-plastmassa materiallarynyň täze önümlerini ösdüriň

PVC firmalarynyň çydamlylygy we ösmegi üçin ýeke-täk ýol, bazary ele almak üçin önümiň gurluşyny üýtgetmekdir.Mebelleriň döredilmegi, hiliň her görnüşi üçin dürli agaç plastmassa birleşýän materiallary talap edýär.Içerki aşhana mebelleri, ýokary çyglylykdan pes ulanýan mebeller, suw geçirmeýän, bibliýa dilasiýa derejesi az bolmagyny isleýän agaçdan ýasalan materiallara mätäç;Belent binalar, köpçülik ýerleri, agaç-plastmassa önümleri üçin mebel ýangynyň öňüni almak, ýangyny öçürmek, täsire garşylyk we beýleki funksiýalara eýe bolmalydyr;Oorapyk we açyk diwar panellerini öndürmek üçin oturgyç aýaklary we beýleki bölekler galyň agaç-plastmassa birleşýän materiallary ulanmalydyrlar;Içerki örtükli örtükli ýüz örtügi, ambar tagtasy, mebeliň agramyny azaltmak üçin galyň zerur çyzgy, aşaky talap, ulanylýan talaplara laýyk garaşmak üçin intensiwligi ösdürmeli we dykyzlygy 0,4g / cm3 çep we sag taraplar dykyzlygy kontrplak çalyşmak üçin 1,5-5mm inçejik agaç plastmassa birleşýän materialdyr.

Agaç plastmassa birleşýän materialyň ýokary suw geçirmeýän öndürijiligi, bu çatrykda ýokary hilli we arzan bahaly tagta görnüşli mebelleriň hakyky agaç mebellerinde aýratyn ulanylyş bahasyny kesgitledi.Vanna mebelleri bilen agaç modeli üçin mebelleri ösdürýän üstünlik, sarp edijä agaç modeliniň goşma materialyny bilmäge we kabul etmäge mümkinçilik berýän gysga ýol.Agaç önüminiň agitasiýa we aýrylmaz aşhanany bezän ýokary bahasy, mebel bazaryna agaçdan ýasalan materiallara girmäge mümkinçilik berdi.

Agaç-plastmassa kompozitler açyk mebellerde ulanylýan materiallar üçin zerur bolan ýokary howa çydamlylygyna laýyk bolup biler.Plastmassa önümleriniň köpüsi Günüň ultramelewşe şöhlelerinde has çalt garraýar, ýöne agaç plastmassa birleşdirilen materiallardaky agaç tozy ultramelewşe şöhleleriniň materialyň içki bölegine girmeginiň öňüni alyp biler we bu önümleriň daşarda ulanylmagynyň wagtyny uzaldyp biler.

Ykdysady faktor seljermesi, agaç-plastmassa birleşýän materialyň önümçiligi we tehniki hyzmatynyň çykdajylarynyň agaç we metal materiallaryndan has pesdigini, açyk mebel üçin ulanmak üçin geljegi uly materialdygyny görkezýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň