Aşhana şkafy üçin agaç Pvc plastik gaty köpük tagtasy

Gysga düşündiriş:

PVC tagtasyny üç ölçegde şekillendirip bolýar we dizaýn opsiýalarynda hiç hili çäklendirmeler ýok.Sanjym galyplaryny ulanyp, birleşme oturgyç we oturgyç gabyklaryna öwrülip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Material: PVC
Ady: aşhana şkafy üçin agaç pvc plastmassa köpük tagtasy
Dykyzlygy: 0,5-1g / sm3
Reňk: Ak we reňkli
Faceüzü: Gaty, adaty we ýumşak
Görnüşi: Mugt köpük we ekstruded
Arza: çap etmek, oýmak, kesmek we ş.m.
Üstünligi: Zäherli däl, ekologiýa taýdan arassa
Aýratynlyklary: Suw çydamly, ýangyna garşy, ýangyjy, öz-özüni öçürmek
Şekil: Tekiz panel, gönüburçluk

Aýratynlyklary

1.Saýlanan material Gaty, sosna agaç tozy we ekologiýa taýdan arassa PVX düzümi.

2. Suw geçirmeýän, üstü PVX filmden ýasalýar we önüm çygly şertlerde ulanylyp bilner.Çygly gurşawda agaç önümleriniň galyndylary we deformasiýasy çözüldi.

3. gaty agaç tagtany çalyşmak, hakyky agaç gurluşy we duýgusy bilen PVC köpük diwar tagtasy

4. Deformasiýa ýok, howanyň üýtgemegi ýaly şertlere uýgunlaşyp biler we howanyň üýtgemegi sebäpli önümiň deformasiýasyna sebäp bolmaz.

5. Gurmak üçin ýönekeý, dürli diwar substratlaryna uýgunlaşyp bilýär we çylşyrymly diwar bejergisini ýa-da gaty köp zähmet talap etmeýär.

PVC mebel pudagy üçin artykmaçlyklary

PVC tagtasyny üç ölçegde şekillendirip bolýar we dizaýn opsiýalarynda hiç hili çäklendirmeler ýok.Sanjym galyplaryny ulanyp, birleşme oturgyç we oturgyç gabyklaryna öwrülip biler.Biokompozit hatda kantilwer oturgyçlaryny öndürmek üçin hem ulanylyp bilner;bu ýagdaýda WPC, CO2 zyňyndylaryny azaltmak üçin plastmassa ýerine ulanylýar.

Mebel üçin PVC tutawaçlar, düwmeler we aýaklar demir kärdeşlerinden has arzan, ýöne agaç düzümi sebäpli gaty çydamly we uly dartgynlylygy saklaýar.Tozan sorujylar bilen aragatnaşyga çydamly bolmalydygy sebäpli, plintler we mebel aýaklary gaty täsirli.Şeýle hem, WPC-den tekjeler we şkaflar ýaly has uly mebel bölekleri üçin paneller bar.Paneller diwarlar, gapylar, tekjeler, gapdal we arka diwarlar, şeýle hem abzallaşdyrylan mebel üçin çarçuwalar hökmünde ulanylýar.Bu mebel bölekleriniň ajaýyp agaç görnüşi bar we doly mebel böleklerini emele getirmek üçin nurbat ýa-da ýelmeşip bolýar.

Önümiň ulanylyşy

1. Aşhanada ýa-da hammamda şkaf.Ofislerde we öýlerde bölüm tagtalaryny, şeýle hem açyk diwar tagtalaryny gurmak.

A.

2. Boş dizaýn bilen bölüm.Binagärlik bezegleri we abzallary.

A.

3. Ekrany çap etmek, tekiz çözüji çap etmek, oýma, bellik tagtasy we sergi ekrany.

A.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň