PVC köpük tagtasy Suw geçirmeýän bezeg kagyzy nagyş plastinasy Gaýtadan ulanylýan PVC köpük sahypasy

Gysga düşündiriş:

PVC köpük tagtasy düzülip bilner we galyňlygy 3 mm-den 30 mm, dykyzlygy kub santimetr üçin 0,35-den 1,1 grama çenli bolup biler. Uzynlygy müşderiniň isleglerine laýyklaşdyrylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Model belgisi: extrude-pvc
Material: PVC
Hil: ekologiýa taýdan arassa, suw geçirmeýän, ýangyna garşy, ýokary dykyzlyk
Aýratynlyk: güýçli we çydamly, gaty we gaty, 100% gaýtadan ulanylýan, zäherli däl
Reňk: Ak, gara, gyzyl, sary, gök, gülgüne, 100-den gowrak reňk
Arza: çap, mahabat, hammam kabineti, oýma, bildiriş tagtasy
Ameangynyň yza galmagy: öz-özüni öçürmek 5 sekuntdan az
Köpük prosesi: seluca, ekstrude, gatylyk
Gyzgyn satylýan ýerler: Döwletleri, Europeewropa, Eastakyn Gündogar, Günorta Amerika, Latyn A.

Önümiň beýany

PVC köpük tagtasy düzülip bilner we galyňlygy 3 mm-den 30 mm, dykyzlygy kub santimetr üçin 0,35-den 1,1 grama çenli bolup biler. Uzynlygy müşderiniň isleglerine laýyklaşdyrylýar.

Surfaceerüsti surata düşürilip bilner ýa-da tekiz ýa-da nagyşly bolup biler. PVC rezin tozy, kalsiý tozy we beýleki gaýtadan işleýji gurallar düzümi düzýär.

Aýratynlyklary 120 gradusa çenli temperaturada suw geçirmeýän, mör-möjeklere garşy, oda çydamly, öz-özüni söndürýän we plastmassa bolmagy öz içine alýar. Çap edip, kesip, ýelimläp, oýup, dyrnak we polat edip biler.

Plastmassadan lazer köpük

Diňe käbir plastmassa köpük öndürip biler, bu adatça gara plastmassada aýdyňdyr.Köpüklemek ters bellikdir.Lazer sebäpli dörän lokal plastmassa eremesi, madda köpürjikleriniň döremegine sebäp bolýar.Bu gaz köpürjikleri sowadylandan soň materialda saklanýar we üstünde inçe gatlak - bellik goýýar.

Eremek prosesi

Gaz köpürjikleriniň ýa-da hapalaryň goşulmagy.

Speedokary tizlikli bellik

Käbir plastmassanyň üstünde işläň, esasanam gara plastmassada.

Gibrid ýa-da süýüm.

Plastiki lazer nagyşlary bilen ters netijäni alyň

Aýry molekulalaryň ýa-da reňk pigmentleri ýaly goşundylaryň gurluşy lazer belligi arkaly gönüden-göni üýtgedilýär ýa-da ýok edilýär.Soňra reňk ýa-da akartma üýtgemegi materialda görünýär we bellik döredýär.

Kompozisiýasyna baglylykda reňk has açyk ýa-da goýy bolýar: bellenen ýerlerde has gara plastmassa ak ýa-da goýy reňkde, ýeňil plastmassa çal ýa-da gara reňkde bolýar.Surfaceerüsti tekizligine galýar, ýöne muny diňe käbir plastmassa ýerine ýetirip biler.

plastmassa molekulalary fotohimiki reaksiýalary başdan geçirýärler :

Plastmassalaryň özi köplenç aýratyn goşundylar bilen garylýar.

çalt bellik etmek.

Faceerüsti ýazgy

Reňkli plastmassalar üçin täsirli ýaşyl ýa-da gibrid lazer.

Differensirlenen bellik.

A.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň