Vanna şkaflary üçin Pvc tagtasy

Gysga düşündiriş:

PVC köpük tagtasy içerki we daşarky maksatlar üçin ulanylyp bilinýän gaty uýgunlaşdyrylan materialdyr.Kislota we aşgar, ot ýaly çydap bilýär we suw geçirmeýär.Burawlamak, kesmek we kesmek üçin PVX köpük tagtasy idealdyr.Displayygy-ýygydan displeý we bellik panelleri, açyk çarçuwaly bölümler, ýapyk diwar asylan displeýler, ekranda çap edilen paneller we ş.m. ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Material: PVC
Gaýtadan işlemek hyzmaty: Kesmek
Hil: Ekologiýa taýdan arassa, suw geçirmeýän, ýangyna garşy, ýokary dykyzlyk
Aýratynlyk: Güýçli we çydamly, gaty we berk, zäherli däl
Köpük prosesi: Celuca, Extrude, gatylyk ýüzü
Gaýtadan işlemegiň täsiri: CNC tarapyndan kesilenden soň gyrasy tekiz
Arza: Çap etmek, mahabat, mebel, hammam şkafy, oýma

Önümiň beýany

PVC köpük tagtasy içerki we daşarky maksatlar üçin ulanylyp bilinýän gaty uýgunlaşdyrylan materialdyr.Kislota we aşgar, ot ýaly çydap bilýär we suw geçirmeýär.Burawlamak, kesmek we kesmek üçin PVX köpük tagtasy idealdyr.Displayygy-ýygydan displeý we bellik panelleri, açyk çarçuwaly bölümler, ýapyk diwar asylan displeýler, ekranda çap edilen paneller we ş.m. ulanylýar.

PVC celuka tagtasy, berk gurluşy we ýokary tekizligi sebäpli mebel we binagärlik bezegleri üçin ajaýyp, bu ýöriteleşdirilen printerler we bildiriş öndürijiler üçin peýdaly bolýar.Gurluşykda, mebel döretmekde, örtükde, gapylarda we beýleki bezeg goşundylarynda ulanmak üçin amatlydyr.

Önüm aýratynlygy

1. lighteňil we çeýe bolmak

2. Oda çydamly we ýangyna garşy

3. Suw geçirmeýän, deformasiýa däl

4. PE filmi bilen ýerüsti gorag

6. Ygtybarly galyňlyk

6. stokary berklik we gowy gatylyk

7. Himiki poslama garşy, garramaga garşy we öçmeýän reňkler

8. Bankalary kesmek, arra, buraw deşikleri, kanalizasiýa, kebşirlemek we daňmak

9. Plastmassa örtük, membrana bilen örtülen we UV tekiz çap etmek üçin amatly

Söwda hyzmatdaşlygy

Biz çözgüt milli hünärli sertifikatdan geçdik we esasy pudagymyzda gowy garşy aldyk.Hünärmen in engineeringenerçilik toparymyz köplenç maslahat we pikir alyşmak üçin size hyzmat etmäge taýyn.Şeýle hem, islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin size hiç hili çykdajy nusgalary berip bilmeris.Iň oňat hyzmaty we çözgütleri hödürlemek üçin iň gowy tagallalar ediler.Işimizi we çözgütlerimizi göz öňünde tutýan her bir adam üçin bize e-poçta iberip ýa-da derrew biziň bilen habarlaşyň.Önümlerimizi we kärhanamyzy bilmegiň usuly hökmünde.has köp, muny bilmek üçin zawodymyza gelip bilersiňiz.Dünýäniň dürli künjeginden gelen myhmanlarymyza hemişe garşy alarys.o kärhana gurmak.biziň bilen şatlyk.Kiçi telekeçilik üçin biziň bilen habarlaşmak üçin hakykatdanam arkaýyn boluň we iň ýokary söwda amaly tejribesini ähli söwdagärlerimiz bilen paýlaşarys diýip ynanýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň